Terminologie

 

Balová sadba

Sadba v jutových pytlích lze ji sázet i nerozbalenou obal se rozloží a kořeny prorostou.

Biokoridor

Území, které umožňuje migraci živočichů mezi biotopy

Biomasa

Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. Tímto pojmem často označujeme rostlinnou biomasu využitelnou pro energetické účely. Energie biomasy má svůj původ ve slunečním záření a fotosyntéze, a proto se jedná o obnovitelný zdroj energie.

Ekologie definuje biomasu jako celkovou hmotu jedinců určitého druhu, skupiny druhů nebo všech druhů společenstva na určité ploše.

Biotop

Oblast, ve které žijí chráněné organismy.

BPEJ

Bonitně Půdní Ekologická Jednotka

Tato jednotka slouží k oceňování kvality půdy.

Cizosprašné

Znamená opylení z jiného květu jiné rostliny stejného druhu

Dvouděložné

Zahrnují dřeviny i byliny se zárodky klíčícími dvěma dělohami mezi nimiž se nachází vzrostlý vrchol stonku

Dvoudomé (dvoudomost – dioecie)

Je vlastnost rostlin, jejíž každý jedinec vytváří pouze samčí, nebo pouze samičí květy na jednom jedinci.

Edafon

Souhrnný název pro organismy žijící v půdě.

Emergence

Z lat. vscházet, vyvstat

Eradikatvní (účinnost fungicidů)

Způsob účinku lokálně systémových fungicidů, které pronikají do povrchových pletiv rostlin a kde se dostávají do styku s patogenem a ničí ho.

Fungicid

Fungicid je pesticid používaný k hubení hub, které napadají rostliny a působí na nich škody.

GIF

Geografický Informační systém

Herbicid

Herbicid (z latinského herba – rostlina a řeckého cidó – ničím) je pesticid používaný k likvidaci nežádoucích rostlin, např. plevelů nebo invazních rostlin.

 Selektivní herbicidy likvidují zpravidla jen úzkou skupinu rostlin, naproti tomu

 Širokospektrální či tzv. totální herbicidy likvidují drtivou většinu toho, co na pozemku roste.

Insekticid

Insekticid je přípravek určený k hubení hmyzu v jeho různých vývojových stupních.

Jednoděložné

Jejich zárodky mají jen jednu dělohu. Hlavní kořen brzy zakrňuje a jeho funkci přejímají četné náhradní kořeny. V jednoděložných rostlinách chybí kyselina elagová a málo se též vyskytují třísloviny. Do jednoděložných rostlin řadíme asi 2 000 rodů, 40 000 druhů, uspořádaných do 60 čeledí a 20 řádů.

Jednodomé

Rostlina jednodomá, je rostlina s jednopohlavnými květy, u které samčí i samičí květy vyrůstají na jednom jedinci

Jednoleté

Jednoletá rostlina (jednoletka) je druh rostliny, která dospívá, kvete a umírá v jednom roce. Zimní období přečkávají nejčastěji semena, někdy výtrusy. Někdy jednoletky přežijí do dalšího roku, pokud v daném vegetačním období již nestihnou vyplodit.

Jednopohlavní

Květ jednopohlavný, je květ, který je vybaven buď jen samčími nebo jen samičími pohlavními orgány Kořenáče

Jsou rostliny pěstované v květináčích, kelímcích, a dále přesazovány na rozsáhlejší plochy.

Kurativní (účinnost fungicidů)

způsob účinku hloubkově systémových fungicidů, které pronikají hluboko do pletiv rostlin nebo celé rostliny, kde se dostávají do styku s patogenem a ničí ho

LPIS

Geografický informační systém, který je tvořen primárně evidencí využití zemědělské půdy

iLPIS- registr půdy pro farmáře

pLPIS-veřejný registr půdy

Meliorace

Opatření, zejména odvodňování a zavodňování, směřující ke zlepšení úrodnosti půdy.

Meliorační strouha (kanál)

Je určena k odvodňování, nebo k zavodňování ploch

Oboupohlavní (mnohomanželná)

Oboupohlavný květ (monoklinické), je vybaven samčími i samičími pohlavními orgány, tj. tyčinkami i pestíky.

Pesticid

Pesticidy jsou chemické přípravky a prostředky, které jsou určené k tlumení a hubení rostlinných a živočišných škůdců.

Plnometr

jeden plnometr označuje prostor 1x1x1 m zcela vyplněný dřevem

Obsahuje 100% dřevní hmoty. 
Zkratka pro jednotku: plm, m³, cbm

 Populus

Latinský výraz zn. Topol

Postemergentní (aplikace)

Aplikování herbicidů po vyklíčení rostlin.

Premergentní (aplikace)

Aplikování herbicidů před vyklíčením rostlin

Prostorový metr skládaný

 prostorový metr skládaný
  označuje prostor 1x1x1 m zcela vyplněný skládanými poleny;

Obsahuje přibližně 70 – 80% dřevní hmoty. 
Používané zkratky: prm, prmr, rm

 

 Prostorový metr sypaný

prostorový metr sypaný
  označuje prostor 1x1x1 m zcela vyplněný vsypanými poleny;

Obsahuje přibližně 50% dřevní hmoty. 
Používané zkratky: prms, sm

 

Prostokořenná sadba

Sazenice, které rostou volně v půdě a déle se mohou přesazovat na ostatní plochy.

Prýt

Jednoroční vzrostlý výhon z kořenového terminálu

Rozhor

Rozdělení plochy určené k orbě. Jedná se o to, že při orbě se vždy zemina nahrne na jednu stranu.

RRD

Rychle Rostoucí Dřevina

Řízek

Krácený prýt na požadovanou délku

Salix

Latinský výraz zn. Vrba

Samosprašné

Samosprašnost (autogamie), někdy také samoopylení, je opylení květu přenesením vlastního pylu z prašníku na bliznu.

SAPS (Single Area Payment Scheme)

Jednotná platba na plochu zemědělské půdy je základní a nejrozšířenější evropskou zemědělskou dotací

  Spon

Rozmístění vysazovaných sazenic v předem stanovené vzdálenosti

Stabilizace půdy

Doplňování látek do půdy na požadovaný stupeň pH

SZIF

Státní Zemědělský Intervenční Fond

Štepka

Nejčastěji dřevní štěpka, vzniká jako odpad při zpracování dřeva či cíleným drcením dřevních částí. Může mít různé rozměry.

Taxonomie

Taxonomie (z řec. taxis – uspořádání, nomos – zákon) je vědní obor, který se zabývá teorií a praxí klasifikace organismů. Jejím cílem je klasifikovat všechny známé biologické skupiny (taxony) podle určitých pravidel do jednotlivých hierarchicky uspořádaných biologických kategorií.

TOP-UP

Národní doplňkové platby poskytované k SAPS. Slouží jako dorovnání přímých plateb V EU.

Úvrať

Úvrať (lidově ouvrať nebo souvrať) je část zoraného pole, která je zorána kolmo na převládající směr orby

Víceleté (Trvalky, Pereny)

Trvalka během svého života obvykle několikrát kvete a má semena.
Nepříznivé vegetační podmínky, např. zimu a sucho velmi často přečkávají pouze podzemní orgány  kořeny, oddenky, hlízy, cibule.

 

 

Podobné příspěvky

Social Media Integration Powered by Acurax Wordpress Theme Designers