Dotace

dotace

Nyní jsou dotace na RRD pozastaveny. Můžete, ale žádat o dotace SAPS a TOP UP (5000-6000kč/ha/každý rok)

O tyto dotace se žádá v jednotném formuláři, který se odevzdá na SZIF.

SAPS

(Single Area Payment Scheme) – jednotná platba na plochu zemědělské půdy je základní a nejrozšířenější evropskou zemědělskou dotací. U SAPS není rozhodující jaká kultura se na půdě pěstuje tzn., že zahrnuje jak energetické jednoleté plodiny tak i rychle rostoucí dřeviny (RRD). Podpora SAPS se dále vztahuje na travní porosty, vinice, chmelnice, ovocné sady a zelinářské zahrady.

Top-Up

Národní doplňkové platby poskytované k SAPS. Pokud není žadateli přiznána dotace SAPS, nemá nárok ani na platbu TOP-UP. Slouží jako dorovnání přímých plateb na 55 – 65% úroveň plateb v EU.

Hlavní podmínky pro žádost dotací Saps a Top-up

- Zápis pozemku – musíte do 15.5 . daného roku nechat zapsat pozemky do registru půdních bloků (LPIS).
– Žádost o dotace se podává nejpozději do 15.5.
– Minimální výměra 1 ha zemědělské půdy v evidenci LPIS.
– Žádost se podává na regionální pobočku SZIF .
– Pěstované klony a odrůdy musí být v seznamu druhů RRD pěstovaných ve výmladkových plantážích v ČR.
– Žadatel je povinen dodržovat zásady správné zemědělské praxe.

 

V každém roce je možno na hektar vysázené a pěstované výmladkové plantáže RRD žádat o dotaci SAPS a TOP-UP. Žádost se podává do 15.5. a poskytovatelem dotace je SZIF. Vztahuje se i na již existující porost RRD a jiných ploch. Vyplácí se každoročně a její výše v roce 2013 byla 5000-6000 kč/ha.

Podobné příspěvky

Social Media Icons Powered by Acurax Website Design Expert