Výběr vhodné lokality

 

výběr lokality

Jedna z podmínek, kterou musíme splnit před tím, než se pustíme do pěstování RRD je výběr vhodné lokality.

Pokud tuto podmínku nedodržíme a zanedbáme ji, stromy nasázíme do nevhodné lokality, vrátí se nám to na výnosech a hlavně na nákladech investovaných do plantáže. Kdo četl záložku (náš příběh) v horním menu, už ví jak dopadla naše první plantáž v nesprávně zvolené lokalitě.

 

Nyní si řekneme něco k tomu, jak vybrat správnou lokalitu:

Je vhodné si zjistit něco o půdě. Informace si najdeme na stránkách katastrálního úřadu. Podle čísla parcely, si zjistíme BPEJ (bonitně půdně ekologickou jednotku) dané lokality. Ne každý klon je vhodný k dané lokalitě, i když topoly jsou k půdě tolerantní. Pokud však vybereme vhodný klon k půdě, výnosy mohou být značně vyšší. Tabulka BPEJ nám udává pět po sobě jdoucích číslicích. První číslice udává klimatický region, druhé dvě číslice udávají hlavní půdní jednotku, další tedy čtvrté číslo udává sklonitost a expozici  a poslední číslo udává skeletovitost a hloubku půd. Z těchto údajů jsme schopni přiřadit vhodné klony k dané lokalitě.

Může se stát, že půda nevyhovuje výsadbě z různých důvodů např: může být velmi kyselá nebo naopak velmi zásaditá, ani jedno nevyhovuje všem klonům. Pokud zjistíme, že  půda je např. kyselá, zásaditá, vlhká, nebo s vysokou skeletovitostí navrhneme vhodné opatření k její úpravě nebo zvolení vhodných klonů. Před výsadbou, je ale více faktorů, které můžou ovlivnit růst naší plantáže (např. příprava půdy).

 

Co se dá zjistit z BPEJ…

Klimatické charakteristiky pozemku: s BPEJ 55001

Region je zařazen jako MT2 – mírně teplý a mírně vlhký

Průměrná roční teplota dosahuje 7-8 °C

Roční suma teplot na +10 °C se pohybuje v rozmezí 2200- 2500

Průměrný úhrn srážek za rok dosahuje 550-650mm

Pravděpodobnost suchých vegetačních období se pohybuje mezi 15-30 dny

Vláhová jistota 4-10

Dále zjistíme z BPEJ

Nadmořská výška cca : 300m.n.m

Svažitos expozice (0-1) pozemek je mírný svah cca do 3°  třetina pozemku má svažitos 7°.

Skeletovitos: (1) je dle zařazení uváděna slabá až střední což se projevuje zvláště na teréním zlomu.

Hloubka půdního profilu: je uváděna dle zařazení jako hluboká, až středně hluboká

 

Závěrem bych chtěl říci, že je důležité, perfektně vědět do jaké půdy se bude sázet, abychom k lokalitě vybrali vhodný klon. Pokud nasadíme správné klony, máme jeden z  prvních kroků za sebou.

 

Pro naše zákazníky vypracováváme projekt, kde doporučíme opatření a vybereme vhodné klony pro výsadbu.

 

Podobné příspěvky

Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company